Dotacje

MARCIN NYKIEL MPM PROJEKT realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. „Wdrożenie zaleceń strategii wzorniczej w firmie MPM PROJEKT”.

Celem projektu jest poprawa pozycji konkurencyjnej firmy MPM PROJEKT poprzez wykorzystanie potencjału wzornictwa przemysłowego i wdrożenie rekomendacji zawartych w opracowanej strategii wzorniczej.

W wyniku realizacji projektu podniesiony zostanie poziom wzornictwa przemysłowego w Firmie we wszystkich jego aspektach. Dzięki wzmocnieniu zespołu projektowego o zewnętrznych ekspertów wzornictwa przemysłowego przy opracowywaniu nowych/znacząco ulepszonych produktów, poprawiona zostanie ergonomia użycia, a także ich odbiór.

Inwestycje w park maszynowy i idące za nimi zmiany technologiczne, pozwolą na zaproponowanie klientom produktów o wyższej jakości.

Wartość projektu:  3 528 747.00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  1 962 000.00 PLN

MARCIN NYKIEL MPM PROJEKT realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Internacjonalizacja firmy MPM Projekt - rozwój firmy i budowanie przewagi konkurencyjnej”.

Celem głównym projektu jest wprowadzenie na nowe rynki zagraniczne produktów w postaci ekologicznych i energooszczędnych kotłów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem biomasy.Do celów szczegółowych zalicza się̨ :
•Dywersyfikacja rynków sprzedaży,
•Pozyskanie nowych zagranicznych kontrahentów / dystrybutorów,
•Rozwój produktów w oparciu o trendy na rynkach zagranicznych oraz wymogi kontrahentów zagranicznych.
W ramach projektu firma MPM Projekt zamierza wdrożyć opracowany model biznesowy związany z wprowadzeniem produktów w postaci kotłów centralnego ogrzewania na biomasę, na rynek niemiecki i francuski.


Wartość projektu: 621 888.00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 429 760.00 PLN

01.06.2019

MARCIN NYKIEL MPM PROJEKT realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój firmy MPM Projekt w oparciu o strategię wzorniczą”

Celem głównym projektu jest wykorzystanie wzornictwa przemysłowego jako narzędzia do dalszego rozwoju firmy. Cele szczegółowe to: wykonanie audytu obecnej sytuacji firmy i jej zdolności wzorniczych, celem wyciągnięcia wniosków do dalszego postępowania, opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa zawierającej rekomendacje co do dalszych etapów postępowania i zalecenia odnośnie decyzji biznesowych, re-definicja strategii firmy w oparciu o zalecenie strategii wzorniczej.

Rezultatem projektu będzie określenie działań strategicznych i operacyjnych jakie firma powinna podjąć w celu dalszego rozwoju działalności.

Wartość projektu:  96 678.00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  66 810.00 PLN